1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

شرط بندی حضوری

اولین نوع شرط بندی و پیش بینی در جهان ، شرط بندی و پیش بینی حضوری است که در این مدل در مغازه هایی که به بنگاههای شرط بندی و پیش بینی معروف است.اولین بار این کار توسط شرکت لَد بروکس در سال 1886 انجام شده است و در حال حاضر هم با وجود راههای بسیار آسان شرط بندی از جایگاه ویژهای در بین مردم برخوردار است ، به طوری که بیش از 5000 بنگاه در سرتاسر انگلستان موجود می باشد.