رولت

 

بازی رولت یک بازی محبوب و پرهیجان است که می توانید روی عدد صفر تا ۳۶  و ترکیبات مختلف مابین آنها، شرط ببندید. سپس گوی قلتان بر صفحه ی رولت به گردش در می آید و نهایتا بر روی یک عدد می ایستد.

 

 

شما می توانید حالت های مختلفی را برای شرط بندی در نظر بگیرید. تمامی حالت های شرط در بازی رولت به شرح زیر می باشند :

 

 

A - حالت اول : شما بر روی یک عدد بین ۰ تا ۳۶ شرط می بندید. در حالتی برنده خواهید شد که گوی دقیقا روی عددی بایستد که انتخاب کرده اید و روی آن شرط بسته اید.

 

B - حالت دوم : شما بر روی دو عدد شرط می بندید. در این حالت شما چیپس یا ژتون خود را بر روی خط بین آن دو عدد می گذارید. در این حالت  گوی باید بر روی یکی از دوعددی که انتخاب کرده اید بایستد، تا برنده شوید.

 

C - حالت سوم : شما بر روی یک سوم اعداد شرط ببندید. میز رولت به سه ناحیه تقسیم می گردد. ناحیه ی اول اعداد ۱ تا ۱۲، ناحیه ی دوم اعداد ۱۳ تا ۲۴ و ناحیه ی سوم اعداد ۲۵  تا ۳۶ . دراین حالت شما در صورتی برنده می شوید که گوی بر روی عددی بایستد که آن عدد در محدوده ی ناحیه شرط بسته شده قرار داشته باشد.

 

D - حالت چهارم : در این حالت شما بر روی چهار عدد مختلف شرط می بندید. چیپس یا پول خود را بر نقطه ی تقاطع دو خط قرار دهید. شما در حالتی برنده خواهید شد که یکی از ان چهار عدد توسط گوی نشان داده شود.

 

E - حالت پنجم : شما بر روی شش عدد شرط می بندید. همان طور که در تصویر صفحه ی بعد می بینید، ژتون خود را روی خط پایین و مابین دو عدد قرار دهید. شما در صورتی برنده خواهید شد که یکی از این شش عدد توسط گوی نشان داده شود.

 

F - حالت ششم : شما بر روی اعداد یکی از سه ردیفی که مشاهده می کنید شرط ببندید، هر ردیف شامل ۱۲ عدد بوده و در حالتی برنده خواهید شد که گوی روی یکی از این  ۱۲ عدد  بایستد.

 

G - حالت هفتم : شما بر روی نیمه اول یا دوم اعداد شرط ببندید. در این حالت، به ترتیب دو جایگاه سری اعداد ۱ تا ۱۸ و  ۱۹ تا ۳۶ بر روی میز رولت نمایان است و در صورتی برنده خواهید شد که عدد نشان داده شده توسط گوی با سری اعداد انتخاب شده مطاقبت کند.

 

H - حالت هشتم : شما بر روی زوج یا فرد بودن عدد شرط می ببندید و در حالتی برنده خواهید شد که اگر بر روی عدد فرد شرط بسته اید، گوی قلتان عددی فرد نشان دهد و اگر روی زوج شرط بسته اید، گوی عددی زوج نشان دهد.

 

I - حالت نهم : شما بر روی رنگ عدد شرط می ببندید. در میز رولت اعداد به دو رنگ قرمز و مشکی تقیسم شده و در حالتی برنده می شوید که رنگ عدد نشان داده شده توسط گوی با رنگ شرط بسته شد یکی باشد.

 

توجه داشته باشید که ضریب برد در بازی رولت با مقدار ریسک انجام شده رابطه مستقیم دارند. بدین معنی که در حالت اول ضریب برد ۳۶، در حالت دوم و آخرین حالت ضریب ۱۸، در حالت چهارم ضریب ۹ و ... می باشد.

 

close