1x2

 

دانلود آموزش شرط بندی ورزشی (pdf) 

 


در این روش ما برای پیش بینی خود، فقط دو حالت کامل برد و کامل باخت را داریم . برای هر بازی در این روش، سه ضریب در نظر گرفته شده است.

 

درست معادل سه حالتی که درمسابقه فوتبال امکان دارد اتفاق بیافتد، (برد تیم B – مساوی – برد تیم A) .

 

در نتیجه ،شانش برد در این روش 33 درصد می باشد.    

        

در این روش به راحتی می توانیم با توجه به فرمول، میزان برد خود را در این سه حالت مختلف محاسبه کنیم.

 

برای مثال در بازی بین دو تیم A و B ضرایب به صورت زیر است.

 

 

**اصطلاح Draw به معنای مساوی است.


 اگر پیش بینی انجام گرفته به روی برد تیم A باشد:

 

1. در صورت برد تیم A ،ما نیز شرط را  کامل برده ایم و مبلغ برد به اضافه مبلغ پیش بینی ما ،به حساب ما باز می گردد.

 

2. در صورت باخت تیم A ،ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

3. در صورت مساوی بودن نتیجه بازی ،ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

اگر پیش بینی انجام گرفته به روی برد تیم B باشد:

 

1. در صورت برد تیم B ، ما نیز شرط را  کامل برده ایم و مبلغ برد به اضافه مبلغ پیش بینی ما ،به حساب ما باز می گردد.

 

2. در صورت باخت تیم B ،ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

3. در صورت مساوی بودن نتیجه بازی ،ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

اگر پیش بینی انجام گرفته به روی تساوی بین دو تیم A و B باشد:

 

1. در صورتی که بازی مساوی شود ، ما نیز شرط را  کامل برده ایم و مبلغ برد به اضافه مبلغ پیش بینی ما ،به حساب ما باز می گردد.

 

2. در صورت برد هر کدام ازتیم های ( A یا B )، ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.


مثال: اگر ما به روی برد تیم A،مبلغ 100 دلار پیش بینی کرده باشیم.و نتیجه طبق پیش بینی ما رقم بخورد،میزان برد خود را به این گونه محاسبه میکنیم:

 

 

 

پس در این شرط بندی ما 30 دلار به عنوان برد پیش بینی ،برده ایم و به همراه 100 دلار میزان ریسک یعنی درمجموع 130 دلار به حساب ما بازگردانده خواهد شد.

 

 اگر ما به روی برد تیم B ،مبلغ 100 دلار پیش بینی کرده باشیم و نتیجه طبق پیش بینی ما رقم بخورد ،میزان برد خود را به این گونه محاسبه میکنیم: 

 

 

پس در این شرط بندی، ما 140 دلار به عنوان برد پیش بینی ،برده ایم و به همراه 100 دلار میزان ریسک یعنی درمجموع 240 دلار به حساب ما بازگردانده خواهد شد.

 

اگر ما به روی تساوی بین دو تیم A و B، مبلغ 100 دلار پیش بینی کرده باشیم و نتیجه طبق پیش بینی ما رقم بخورد، میزان برد خود را به این گونه محاسبه می کنیم :

 

 

پس در این شرط بندی، ما 220 دلار به عنوان برد پیش بینی برده ایم و به همراه 100 دلار میزان ریسک یعنی درمجموع 320 دلار به حساب ما بازگردانده خواهد شد.

 

close