1 آبان 1396
ثبت نام ورود
پشتیبانی زنده

کل گل های بازی

 روش سوم Total Goals:
در این روش، دیگر کاری با پیش بینی برندهً مسابقه نداریم، بلکه تنها تعداد گل رد و بدل شده در مسابقه را پیش بینی می نماییم. در این حالت نیز یک وضعیت میانی تعریف می گردد، بدان معنا که مسابقه مجموعا تعداد گلی بیشتر و یا کمتر از وضعیت میانی ( که ما مانند روش قبلی آن را لاین می نامیم.) داشته است. به تعبیر دیگر در این روش پیش بینی می کنیم که تعداد گل های رد و بدل شده در مسابقه، " بیشتر از " و یا " کمتر از " تعداد مشخص شده در لاین است.
بنابراین در دو حالت امکان پیش بینی وجود دارد، یکی اینکه ما پیش بینی کنیم که تعداد گل های مسابقه " بیشتر از " مقدار مشخص شده توسط لاین است و یا در حالت دوم " کمتر از " آن مقدار می باشد ." بیشتر از" با Over و" کمتر از" با Under نمایش داده می شوند وعدد مقابل این عبارات، مشخص کننده ی لاین مربوطه است. مانند : Over 2 ، Over 2.25 و یا Under 2 ، Under 2.25.
روش محاسبه :
برای تعیین وضعیت برد و یا باخت در این روش از فرمول زیر استفاده می نماییم :
X = {لاین مسابقه - مجموع گل های رد و بدل شده درمسابقه} ±
در صورتی که وضعیت "بیشتر از" یا " Over" را انتخاب کرده باشیم، از فرمول بالا با علامت مثـبت استفاده می کنیم و در صورتی که وضعیت " کمتر از" یا " Under" را انتخاب کرده باشیم، از فرمول بالا با علامت منـــــفی استفاده می کنیم.
عدد به دست آمده برای" ایکس x" را می توان با جدول محاسبه مقایسه نمود و برد و یا باخت را تعیین کرد.
در این روش هم همانند روش Handicap یک جدول ضرایب لاین وجود دارد که با استناد به این جدول می توان نتیجه برد یا باخت را تعیین کرد.
- مثال : مسابقه فوتبال میان تیم های منچستر و تاتنهام در زمین منچستر برگزار می گردد. فرض کنیم مبلغ پیش بینی ما، 100 واحد است و لاین های ارائه شده در وب سایت به شکل زیر می باشند : 

Competition Total Goals Odd

Manchester Over 2.25 1.94
Tottenham under 2.25 1.92

سه نتیجهً مختلف 0-0 و 2-1 و 1-1 را در دو حالت " بیشتر از " و " کمتر از " بررسی می کنیم . توجه داشته باشید که برندهً مسابقه، تاثیری در نتیجهً پیش بینی در این روش ندارد. 
- فرض می کنیم نتیجه مسابقه 0-0 شده است و ما لاین Over 2.25 را انتخاب کرده ایم.
چون لاین " بیشتر از" یا "Over" را انتخاب کرده ایم، از رابطه با علامت مثبت استفاده می نماییم :
(0 – 2.25) = - 2.25 +
عدد را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که این عدد کمتر از 0.5– است و معنای کامل باخت می دهد . بنابراین ما 100 واحد مبلغ پیش بینی خود را از دست داده ایم .
- حال اگر وضعیت " کمتر از" یا "Under 2.25" را انتخاب کرده باشیم، چون لاین" کمتر از" را انتخاب کرده ایم، از رابطه با علامت منفی استفاده می کنیم :
- (0 – 2.25) = + 2.25
عدد را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که این عدد بیشتر از 0.5 + است و معنای کامل برد می دهد. حال می بایست مبلغ برد را محاسبه کنیم. برای این کار همچون دو روش قبلی از فرمول ابتدای متن استفاده می نماییم :
100 × (1.92 – 1) = 92 (مبلغ برد)
پس ما 92 واحد برنده شده ایم و در کل با مبلغ 100 واحد پیش بینی خودمان، مبلغ 192 واحد به حساب ما بازگردانده می شود.
- {فرض می کنیم که نتیجهً مسابقه 2-1 شده است و ما لاین Over 2.25 را انتخاب نموده ایم. چون لاین "بیشتر از" می باشد، از رابطه با علامت مثبت استفاده می نماییم : 
+ (3 – 2.25) = + 0.75
عدد را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که این عدد بیشتر از 0.5+ است و معنای کامل برد می دهد. حال می بایست مبلغ برد را محاسبه کنیم. برای این کار همچون دو روش قبلی از فرمول میزان برد استفاده می نماییم :
100 × (1.94 – 1) = 94 (مبلغ برد)
پس ما 94 واحد برنده شده ایم و در کل با مبلغ 100 واحد پیش بینی خودمان، مبلغ 194 واحد به حساب ما بازگردانده می شود.} 
- { حال اگر وضعیت " کمتر از" یا "Under 2.25" را انتخاب کرده باشیم، چون لاین" کمتر از" را انتخاب کرده ایم، از رابطه با علامت منفی استفاده می کنیم :
(3 – 2.25) = - 0.75
عدد را با جدول محاسبه کنترل می کنیم و می بینیم که این عدد کمتر از 0.5 – است و معنای کامل باخت می دهد . بنابراین ما 100 واحد مبلغ پیش بینی خود را ازدست داده ایم.}
- {فرض می کنیم که نتیجه ی مسابقه 1-1 شده است وما لاین Over 2.25 را انتخاب کرده ایم. دراین حالت چون لاین " بیشتر از" را انتخاب کرده ایم از رابطه با علامت مثبت استفاده می نماییم.
(2 – 2.25) = - 0.25+
عدد را با جدول کنترل می نماییم و می بینیم که معنای نصف باخت می دهد ، این بدان معناست که ما نیمی از مبلغ پیش بینی خود را از دست داده ایم یعنی : 
100 ÷ 2 = 50 (مبلغ باخت)
پس مجموعا 50 واحد از حساب ما کم می شود و 50 واحد مابقی به حساب ما بازگردانده می شود.}
- { حال اگر وضعیت " کمتر از" یا "Under 2.25" را انتخاب کرده باشیم ، چون لاین" کمتر از" را انتخاب کرده ایم از رابطه با علامت منفی استفاده می کنیم :
(2 – 2.25) = + 0.25
عدد را با جدول کنترل می نماییم و می بینیم که معنای نصف برد می دهد ، این بدان معناست که ما نیمی از مبلغ تعیین شده برای برد را به دست آورده ایم . حال می بایست مبلغ برد را محاسبه کنیم برای این کار همچون دو روش قبلی از فرمول میزان برد استفاده می نماییم :
100 × (1.92 – 1) = 92
92 ÷ 2 = 46 (مبلغ برد)
پس ما 46 واحد برنده شده ایم و در کل با مبلغ 100 واحد پیش بینی خودمان، مبلغ 146 واحد به حساب ما بازگردانده می شود.}
- {بدیهی است زمانی که عددX برابر صفر شود به معنای فسخ پیش بینی است. یعنی کل مبلغ پیش بینی به حساب پیش بینی کننده باز گردانده می شود و طبیعتا نه باخت صورت گرفته است و نه برد.
- در جدول Over / Underلاین های مختلف و وضعیت های معادل هر کدام لیست شده اند. 
می توان هر کدام از آن ها را با روش ارائه شدهً فوق کنترل نمود.
جدول Over/Under

(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) فسخ. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 1
(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) فسخ. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 1
(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) نصف باخت. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 1.25
(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) نصف برد. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 1.25
(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) کامل باخت. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 1.5
(مجموع گل های رد و بدل شده = یک گل) کامل برد. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 1.5
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) نصف برد. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 1.75
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) نصف باخت. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 1.75
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) فسخ. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 2
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) فسخ. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 2
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) نصف باخت. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 2.25
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) نصف برد. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 2.25
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) کامل باخت. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 2.5
(مجموع گل های رد و بدل شده = دو گل) برد. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 2.5
(مجموع گل های رد و بدل شده = سه گل) نصف برد. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 2.75
(مجموع گل های رد و بدل شده = سه گل) نصف باخت. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 2.75
(مجموع گل های رد و بدل شده = سه گل) فسخ. {بیشتر برد. کمتر باخت.} Over 3
(مجموع گل های رد و بدل شده = سه گل) فسخ. {بیشتر باخت. کمتر برد.} Under 3

 

دانلود آموزش شرط بندی ورزشی (PDF)