تبدیل ضرایب

اعشاری / اروپا مثال 1.25
ممیزی / انگلیس مثال1/4
مانی لاین / آمریکا مثال -400
هنگ کنگ مثال 0.25
اندونزی مثال -4.00
مالزیایی مثال 0.25
درصدی مثال 80.00%
close