هندیکپ (Handicap)

دانلود آموزش شرط بندی ورزشی (pdf)

 

در این حالت ما برای پیش بینی خود تمام حالت های (فسخ،نصف برد،نصف باخت،کامل برد،کامل باخت) را داریم. در این روش برای هر بازی، حالت های پیش بینی با ضرایب برد مختلف، وجود دارد که احتمال برد 33% در حالت قبلی به  50 % افزایش می باید. به این شکل که یک وضعیت میانی برای نتیجه مسابقه تعریف می شود. این وضعیت میانی از طریق ضریب لاین، نمایش داده می شود که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

 

در این روش شما با دو عدد در مقابل هر تیم مواجه می شوید. یک عدد که همان ضریب برد و یک عدد هم ضریب لاین می باشد. عدد اول همیشه ضریب لاین  و عدد دوم هم ضریب برد می باشد که در مقابل نام تیم نوشته می شود.

 

ضریب لاین:

 

 

**این حالات برای اعداد بیشتر از 1 نیز به همین ترتیب معنا می شود.

 

ضریب 0 : در صورت مساوی بودن بازی قرداد فسخ می شود و کل مبلغ پیش بینی به حساب شما باز می گردد و در صورتی که تیم ما بازی را ببرد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را برده ایم واگر تیم ما ببازد، ما هم کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.25 - : اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.25 + : اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما ببرد، کل مبلغ میزان برد را برده ایم و اگر تیم ما ببازد ،کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.5 - : اگر بازی مساوی شود ،وضعیت ما کامل باخت است ،یعنی کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم. اگر تیم ما ببرد، کل مبلغ میزان برد را برده ایم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.5 + : اگر بازی مساوی شود، وضعیت ما کامل برد است ،یعنی کل میزان برد را برده ایم. اگر تیم ما ببرد، کامل می بریم و اگر تیم ما ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.75 - : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کامل برده ایم. اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 0.75 + : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کامل برده ایم.

 

ضریب 1 - : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما فسخ است و کل مبلغ پیش بینی به حساب ما باز می گردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 1 + : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما فسخ است و کل مبلغ پیش بینی به حساب شما باز می گردد. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

 

ضریب 1.25 - : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 1.25 + : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم و اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

 

ضریب 1.5 - : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما کامل باخت است. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کل مبلغ پیش بینی را برده ایم و اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

ضریب 1.5 + : اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما کامل برد است. اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل ببازد، ما کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم. اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را برده ایم.

 

**توجه داشته باشید که این روند برای لاین های 3 گل به بالا به همین شکل محاسبه می شود و می توان این توضیحات را با جا به جایی تعداد گل ها ،برای آنها نیز به کار برد.

 

.در جدول زیر لاین های مختلف و وضعیت های معادل هر کدام لیست شده اند

 

 

برای مثال شما تیم های A  و B را به شکل زیر دارید.

 

 

.حال با توجه توضیحات بالا هر کدام از حالت های بازی را بررسی می کنیم

 

فرض می کنیم به روی لاین A ، مبلغ 100 دلار شرط بسته ایم.

 

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببازد، وضعیت ما نصف باخت است یعنی ما نصف مبلغ پیش بینی را باخته ایم. پس این مبلغ را تقسیم به دو میکنیم، مبلغ به دست آمده از حساب ما کسر می شود و مابقی آن به حساب ما باز می گردد.

 

 

اگر تیم ما ببرد و یا بازی مساوی شود، ما کامل برده ایم. پس پیش بینی ما تمام میزان برد را برنده شده است. حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم. مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب باز می گردد.

 

 

اگرتیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببازد، ما کامل باخته ایم ، یعنی کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.


فرض می کنیم به روی لاین تیم B ، مبلغ 100   دلار شرط بسته ایم.

 

اگر تیم ما با اختلاف یک گل بازی را ببرد، وضعیت ما نصف برد است یعنی نصف مبلغ پیش بینی را برده ایم. پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را برنده شده است. حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، میزان برد خود را به دست بیاوریم و چون ما نصف میزان برد را برده ایم، پس این عدد را تقسیم به دو می کنیم. عدد به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب  باز می گردد.

 

 

اگر تیم ما با اختلاف بیشتر از یک گل بازی را ببرد، ما کامل برده ایم. پس پیش بینی ما تمام میزان برد را برنده شده است. حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم. مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی به حساب باز می گردد.

 

 

اگر تیم ما ببازد و یا بازی مساوی شود، کل مبلغ پیش بینی را باخته ایم.

 

روش Handicap  را با استفاده از فرمول و جدول زیر هم می توانید محاسبه نمایید.

 

جدول محاسبه :

 

 

حال فرمول زیر را برای یافتن پاسخ نتیجه پیش بینی های خود به کار می بریم.

 

 

1. منظور ازتیم ما همان تیمی است که ما روی لاین آن تیم پیش بینی کرده ایم.

 

2. همواره تعداد گل زده تیم خود (تیم ما) را ازتعداد گل زده تیم مقابل کم میکنیم.

 

3. مقدار به دست آمده از فرمول بالا را (X) نامیدیم.عدد (X) هر چه باشد ,آن عدد را با جدول بالا مقایسه می کنیم و نتیجه برد یا باخت خود را می یابیم.

 

4. در صورت بردن شرط با استفاده از فرمول میزان برد ،مقدار برد خود را محاسبه می کنید.


برای مثال در بازی بین دو تیم A و B ضریب برد و عدد لاین به این گونه است.

 

 

فرض می کنیم ما مبلغ 100 دلار به روی لاین تیم A شرط بسته ایم. پس A، تیم ما است.

 

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (0-1) به  نفع تیم A تمام شده است.

 

بدین گونه وضعیت خود را محاسبه می کنیم.

 

 

در جدول محاسبه ،می بینیم که 0.25+ به معنای نصف برد است. پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را برنده شده است. حال میتوانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم و چون ما نصف مبلغ میزان برد را برده ایم، پس میزان برد را تقسیم به دو می کنیم. مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب ما باز می گردد.

 

 

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (1-3) به  نفع تیم A تمام شده است.

 

بدین گونه وضعیت خود را محاسبه می کنیم.

 

 

در جدول محاسبه ، می بینیم که 1.25+ به معنای کامل برد است. پس پیش بینی ما تمام مبلغ میزان برد را برنده شده است. حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم. مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب ما باز می گردد.

 

           

فرض می کنیم نتیجه مسابقه (0-0)  تمام شده است.

 

بدین گونه وضعیت خود را محاسبه می کنیم.

 

 

در جدول محاسبه، می بینیم که 0.75 - به معنای باخت کامل است ،یعنی ما کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

 

حال فرض می کنیم ما مبلغ 100 دلار به روی لاین تیم B شرط بسته ایم. پس   B ، تیم ما است.

 

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (0-1) به  نفع تیم A تمام شده است و تیم ما با اختلاف 1 گل باخته است.

 

بدین گونه وضعیت خود را محاسبه می کنیم.

 

 

در جدول محاسبه ، می بینیم که 0.25- به معنای نصف باخت است. پس پیش بینی ما نصف مبلغ تعین شده را باخته است. پس این مبلغ را تقسیم به دو می کنیم. مبلغ به دست آمده از حساب ما کسر می شود و ما بقی آن به حساب ما بازمی گردد.

 

 

فرض میکنیم نتیجه مسابقه (1-2) به  نفع تیم B تمام شده است. بدین گونه وضعیت خود را محاسبه می کنیم.

 

 

در جدول محاسبه، می بینیم که 1.75+ به معنای برد کامل است. پس پیش بینی ما تمام مبلغ میزان برد را برنده شده است. حال می توانیم با استفاده از فرمول میزان برد، مبلغ برد خود را به دست بیاوریم. مبلغ به دست آمده به اضافه مبلغ پیش بینی ما به حساب ما باز می گردد.

 

 

 

close